blog.eReport.sk

Pravidlá blogovania na webovej stránke www.ereport.sk

    1. Blog je súčasťou webovej stránky www.ereport.sk prevádzkovanej spoločnosťou STORYmedia, s. r. o.., so sídlom  29.augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 48102733,DIČ: 2120100642,IČ DPH: SK2120100642.Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,Odd. Sro, vložka č. 104748/.

    2.  Názory a postoje blogera nie je možné stotožňovať s názormi a postojmi redakcie webovej stránky www.ereport.sk.

    3.  Zriadenie blogu schváli správca webovej stránky www.ereport.sk  na základe registrácie blogera. Schválenie nie je blogerom nárokovateľné.  

    4. Bloger je povinný vo svojom profile uviesť svoje občianske meno a priezvisko, vložiť svoju fotografiu a krátky opis svojej osoby, ktoré budú v jeho blogu verejne viditeľné.

    5. Publikovanie blogov je zo strany blogera aj webovej stránky www.ereport.sk. bezodplatné.

    6. Bloger je na svojom blogu povinný publikovať vlastné originálne príspevky. Musí dbať na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, vrátane autorských práv. Nesmie používať vulgárne výrazy, urážky a iné nevhodné prvky.  

    7. Nie je dovolené publikovať príspevky, ktoré bloger publikoval na inej internetovej stránke, podobne ani publikovať príspevky (text, fotografie, audio, video), ktorých uverejnenie by viedlo k porušeniu autorských práv, vrátane zahraničných textov a ich prekladov. Bloger môže cudzí obsah použiť iba v rámci vlastného originálneho textu v podobe primeranej a označenej citácie. Správca webovej stránky www.ereport.sk pri prekladoch môže po dohode s autorom pôvodného príspevku udeliť výnimku.

    8. Bloger preberá za obsah svojich príspevkov plnú právnu zodpovednosť.

    9. Bloger publikuje svoje príspevky v grafickej podobe, ktorú mu poskytuje Blog editor webovej stránky www.ereport.sk. Nie je dovolené používať nástroje narúšajúce grafickú podobu internetovej stránky.  

    10. Správca  webovej stránky www.ereport.sk. môže vo výnimočných prípadoch, napr. ak by obsah blogu porušoval zákony SR či dobré mravy, alebo ho tvorili závažné a nepreukázané tvrdenia, rozhodnúť o vymazaní blogového príspevku, v nevyhnutnom prípade celého blogu.

    11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť poradie blogových príspevkov zobrazovaných v sekcii „Blogy“ na titulnej stránke www.ereport.sk.

    12. Publikovanie komerčného obsahu v blogu je možné iba po predchádzajúcej dohode so správcom webovej stránky www.ereport.sk. V opačnom prípade môže byť blog vymazaný.

    13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť možnosť blogovania v prípade politických blogov v určenom čase pred konaním volieb.

    14. Blog nie je možné dodatočne meniť, Bloger môže meniť len svoj profil. O zmenu v blogu alebo vymazanie blogu musí bloger požiadať správcu  webovej stránky www.ereport.sk

    15. Prevádzkovanie blogu je možné ukončiť zo strany blogera alebo webovej stránky www.ereport.sk. kedykoľvek. Bloger môže požiadať správcu webovej stránky www.ereport.sk. o vymazanie všetkých svojich blogov, čomu je správca webovej stránky www.ereport.sk. povinný vyhovieť. V prípade, že k rozhodnutiu o ukončení dôjde zo strany prevádzkovateľa, ten je povinný rozhodnutie blogerovi oznámiť a zdôvodniť.

    16. Podaním registrácie bloger vyjadruje, že pravidlám blogovania porozumel a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať.

    17. Ochrana súkromia: Vaše osobné údaje dôsledne chránime v zmysle platnej legislatívy. Viac informácií o ochrane súkromia nájdete v dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov na webovej stránke www.ereport.sk.

Sledujte nás

Nehanbite sa, ozvite sa. Radi sa stretávame so zaujímavými ľuďmi a nachádzame nových priateľov.